صفحه اصلی > معرفی شرکت > هیأت مدیره 

غلامرضا لطفعلیان

نایب رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل شرکت گاز لرستان

 

                                                                                                              

                                   محمد هادی امجدی پور                                                                      علیرضا گیتی فر                                                                                   کامبیز دالوندی

                       رئیس امور بازرسی شرکت ملی گاز ایران                                                                   عضو اصلی هیات مدیره                                                                   عضو اصلی هیات مدیره

                  رئیس هیات مدیره شرکت گاز استان لرستان                                                    معاونت امور بهره برداری                                                                 رئیس امور مهندسی و اجرا

                                                                   

                                     حسین بابایی نژاد                                                                                 کیانوش عزیزی

                                 عضو اصلی هیأت مدیره                                                                         دبیر هیأت مدیره

                      رئیس امور مالی و پشتیبانی  گاز لرستان                                                           رئیس دفتر مدیر عامل

 

 

 

 

تصاویر منتخب