صفحه اصلی > فرم نظر سنجی 
عنوان فرم
نام :
شماره موبایل :
برای ارتباط با شرکت گاز استان لرستان از کدام کانال های ارتباطی زیر استفاده می کنید؟ روابط عمومی | تلفن | سامانه crm | سامانه پیامکی شرکت | امداد گاز 194
نحوه پاسخگویی شرکت گاز استان لرستان را به شکایات چگونه ارزیابی می کنید؟ عالی | خوب | متوسط | ضعیف | خیلی ضعیف
بطور کلی عملکرد شرکت گاز استان لرستان را چگونه ارزیابی می کنید؟ عالی | خوب | متوسط | ضعیف |خیلی ضعیف
نحوه برخورد کارکنان شرکت گاز با شما چگونه بود؟ بسیار خوب | خوب | متوسط | بد
نحوه برخورد کارکنان شرکت گاز با شما در مقایسه با شرکت آب و فاضلاب چگونه است؟ بهتر | فرقی نمیکند | بدتر
نحوه برخورد کارکنان شرکت گاز با شما در مقایسه با اداره برق چگونه است؟ بهتر | فرقی نمیکند | بدتر
نحوه برخورد کارکنان شرکت گاز با شما در مقایسه با شرکت مخابرات چگونه است؟ بهتر | فرقی نمیکند | بدتر
بطور کلی عملکرد شرکت گاز استان لرستان را چگونه ارزیابی می کنید؟ عالی | خوب | متوسط|ضعیف| خیلی ضعیف
نظرات ، پیشنهادات و انتقادات

تصاویر منتخب