صفحه اصلی > معرفی شرکت > مدیران عامل 

 

                

 

                                                                                                                              کرم گودرزی مدیر عامل از سال 1398 تا کنون

 

                                                                                    

                                     

                                         فیروز خدایی سرپرست از سال 1398/7 تا1398/12                                                                        غلامرضا لطفعلیان مدیر عامل از سال 1396 تا 1398

 

 

                                                                                    

                        

                                    حشمت اله شمس خرم آبادی مدیرعامل از سال 1391 تا1396                                                                    علی گودرزی مدیر عامل از سال 1388 تا 1391

 

                                 

 

                                         حسین پزشکی مدیرعامل از سال 1388 تا 1386                                                              


                                         جلال شکرگزار مدیر عامل از سال 1386 تا 1382 


                                           نقی کمالی مدیر عامل از سال 1378 تا 1382

تصاویر منتخب