صفحه اصلی > معرفی شرکت > قوانین و مقررات امور پیمان ها 

قوانین و مقررات امور پیمان ها


قانون برگزاری مناقصات

دستورالعمل نحوه تعدیل آحادبهای پیمان ها

دستوالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایشی قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل

دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان های صنعت نفت

ابلاغ موافقتنامه،شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات

موافقتنامه،شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانهای مهندسی،تامین کالا و تجهیزات ،ساختمان و نصب(EPC) اختصاصی صنعت نفت

تامین کالا و تجهیزات ،ساختمان و نصب به صورت توام


 

 

صورتجلسه تمديد مدت پيمان 

فرم اجازه پرداخت/حواله                   

فرم درخواست كار اضافي مازادبر10%(تا سقف25%)

فرم دستورتغيير كار اضافي تا 10 درصد مبلغ اوليه پيمان

جدول ارزيابي اوليه پيمانكاران خدماتي

جدول ارزيابي اوليه پيمانكاران خريد كالا

اسناد ارزيابي توان اجراي كار

جدول ارزيابي اوليه پيمانكاران ساختماني

جلسه گشايش پاكات و قرائت پيشنهادات در كميسيون معاملات متوسط شركت گاز استان لرستان

فرم ارزيابي پيمانكاران  برتر اجرائي

فرم ارزيابي پيمانكاران  برتر تأمين كنندگان خدمات (امداد- مشتركين- تعميرات- خدماتي)

فرم تمديد مدت زمان قرارداد

قراردادهاي خاتمه يافته در زمان تعيين شده

 

 

تصاویر منتخب