صفحه اصلی > معرفی شرکت > اساسنامه 

 

 

"بسمه تعالي"

اساسنامه

شركت گاز استان لرستان

(سهامي خاص)

فصل اول-كليات و سرمايه

ماده 1-نام شركت:

-نام شركت-شركت گاز استان لرستان(سهامي خاص) است.كه طبق بند ب ماده(6) قانون اساسنامه شركت ملي گاز ايران به عنوان شركت فرعي شركت ملي گاز ايران تشكيل مي شود و از اين پس در اين اساسنامه اختصاراً (شركت) ناميده مي شود.

ماده 2-مركز شركت:

-مركز اصلي شركت خرم آباد است.

شركت با تصويب مجمع عمومي خود مي تواند براي انجام عمليات و وظايف مقرر در ماده (5) اين اساسنامه شعب يا دفاتر و نمايندگي هايي در داخل و يا خارج از كشور تأسيس نمايد.

ماده 3-مدت شركت:

-مدت شركت نامحدود است.

ماده 4-سرمايه شركت:

-سرمايه شركت يكصد ميليون ريال(/000˒000˒001˒719˒1) منقسم به 010˒190˒17سهم يكصد هزار ريالي با نام بوده كه تماماً پرداخت گرديده است.

سهام شركت كاملاً متعلق به شركت ملي گاز ايران مي باشد˓ شركت مي تواند بر حسب پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي سرمايه خود را افزايش يا كاهش دهد.

 

 

فصل دوم-موضوع˓حقوق و اختيارات شركت

ماده 5-موضوع شركت:

-موضوع شركت عبارت است از:

الف)دريافت˓توزيع˓خريد و فروش و حق العمل كاري گاز طبيعي با رعايت مقررات و قوانين مربوطه.

ب)حفظ˓نگهداري و اداره عمليات مربوط به خطوط انتقال فرعي˓ شبكه هاي تغذيه و توزيع گاز˓ايستگاه هاي تقليل فشار˓ ايستگاه هاي اندازه گيري˓ايستگاه هاي حفاظت از زنگ و ساير تأسيسات و ابنيه مرتبط با فعاليت هاي شركت.

ج)ارائه خدمات به متقاضيان و مشتركين گاز طبيعي˓ فروش گاز بر اساس قرارداد و اهتمام در ارتقاء كيفيت خدمات قبل و بعد از فروش به مشتركين و مصرف كنندگان گاز طبيعي.

د)مطالعات فني˓ مهندسي˓ اقتصادي و طراحي و اجراي طرح هاي گازرساني و ايجاد و احداث تأسيسات و ابنيه لازم جهت نيل به اهداف شركت حسب برنامه هاي مصوب.

ه)اهتمام لازم در نهادينه سازي نظام پژوهشي و ايجاد و تحكيم رابطه با مراكز علمي و تحقيقاتي به منظور دستيابي به نوآوري هاي علمي و فرآوري و متناسباً پياده سازي آنها در جهت رفع نيازهاي شركت.

و)هرگونه اقدام ديگر مرتبط با صنعت گاز با موافقت مجمع عمومي.

ماده 6-حقوق و اختيارات شركت:

-بمنظور تحقق اهداف و انجام عمليات و فعاليت هاي مذكور در ماده (5) اين اساسنامه˓ شركت با رعايت قوانين و مقررات كشور داراي حقوق و اختيارات لازم در موارد مشروحه ذيل مي باشد.

الف)انعقاد قراردادهاي خدمات و پيمانكاري و مهندسي مشاور و مشاوره و استخدامي با مؤسسات و اشخاص واجد صلاحيت علمي˓فني˓ مالي و داراي توان اجرائي در مواردي كه انجام عمليات و خدمات مذكور در ماده (5) ايجاب نمايد˓ طبق قوانين و مقررات مربوطه.

ب)خريد˓فروش˓اجاره˓استيجاره˓ رهن و تحصيل و تملك و استفاده از اموال منقول و غير منقول و همچنين پيش بيني˓ سفارش˓ تهيه و تدارك كليه اقلام مورد نياز از داخل و خارج و تكميل و تعمير انواع تأسيسات و تجهيزات مربوط به شركت جهت نيل به اهداف با رعايت قوانين و مقررات مربوطه.

ج)انعقاد قرارداد خريد گاز طبيعي از هر عرضه كننده مجاز و عقد قرارداد فروش با متقاضيان استفاده از گاز طبيعي.

د) گرفتن اعتبار يا وام و پرداخت وام و اعتبار به اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور تامين احتياجات و اجراي مقاصد شركت با رعايت قوانين مربوطه پس از تصويب مجمع عمومي.

ه) سرمايه گذاري و مشاركت در صنايع و شركتها و مؤسساتي كه فعاليت آنها به هر نحوي با موضوع شركت مرتبط باشد بر اساس ضوابط مربوطه و تصويب مجمع عمومي.

و) شركت مي تواند در مواردي كه مقتضي بداند برخي از عمليات خود را با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي ثالث به مورد اجرا بگذارد.

ز)تحصيل و تملك اراضي موردنياز براي عمليات جاري و توسعه هاي بعدي شركت با رعايت مقررات قانون اساسنامه شركت ملي گاز ايران و ساير قوانين موضوعه.

ح)تحصيل و تملك و واگذاري حق استفاده و ثبت پروانه هاي اختراع و هرگونه اطلاعات درباره علائم تجاري˓ اختراعات˓ طرح ها و روش هاي مورد نياز براي انجام عمليات مندرج در موضوع شركت.

ط) ايجاد شركتهاي فرعي و وابسته و شعب و نمايندگي ها و يا انحلال آنها پس از تصويب مجمع عمومي.

ي) شركت از كليه مزايا و معافيتهايي كه به موجب قانون اساسنامه شركت ملي گاز ايران براي شركتهاي فرعي مقرر است برخوردار مي باشد.

ك)شركت مجاز است نسبت به فروش كالاي اسقاط˓ مازاد و اختصاصي كه در اختيار دارد حسب مقررات و ضوابط مربوط اقدام نمايد.

ل) خريداري و تملك سهام شركتهاي ديگر با حق فروش و انتقال سهام مزبور طبق قوانين و مقررات مربوط پس از تصويب مجمع عمومي.

م) برنامه ريزي جهت جذب نيروي انساني به منظور تامين و تجهيز احتياجات شركت و تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي و كارآموزي كاركنان جهت ارتقاء سطح اطلاعات علمي˓ تخصصي˓ فني و اجرايي آنها و اعزام كاركنان به ماموريت هاي اداري و آموزشي و اعطاي پاداش و تشويق كاركنان حسب كارايي آنان طبق مقررات مربوط.

ن)اعمال هرگونه حقوق و اختياراتي كه مجمع عمومي شركت طبق مقررات اين اساسنامه به آن تفويض نمايد.

فصل سوم-اركان شركت

ماده 7-اركان شركت:

-شركت داراي اركان زير مي باشد:

1)مجمع عمومي

2)هيأت مديره و مديرعامل

3)بازرس

ماده 8-مجمع عمومي:

الف) نمايندگي صاحب سهام شركت در مجمع عمومي با هيأت مديره شركت ملي گاز ايران مي باشد.

ب)رياست جلسات مجمع عمومي بر عهده رئيس هيأت مديره شركت ملي گاز ايران و در غياب ايشان با مديرعامل شركت مذكور خواهد بود.

ج)مجمع عمومي عادي در نيمه اول خردادماه هرسال براي رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير صورتهاي مالي سال گذشته شركت و گزارش مديران و بازرس و تا مهرماه همان سال براي رسيدگي و تصويب بودجه سال آينده تشكيل مي گردد و تا موقعي كه نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه تصميمي اتخاذ نشده جلسات همچنان ادامه مي يابد.

تبصره: علاوه بر موارد مذكور در بالا ممكن است موضوعات ديگري نيز بنا به پيشنهاد رئيس و يا نائب رئيس هيأت مديره شركت و يا طبق نظر رياست مجمع عمومي در دستور مذاكرات مجمع قرار گيرد.

د)مجمع عمومي را مي توان در هر موقع از سال بنا به تصميم رئيس مجمع عمومي و يا به درخواست رئيس هيأت مديره يا بازرس شركت به طور فوق العاده دعوت نمايد.

ه)دعوت مجمع عمومي عادي يا فوق العاده از طرف رئيس هيأت مديره به عمل مي آيد. در صورتي كه رئيس هيأت مديره اقدام به دعوت مجمع عمومي ننمايند˓بازرس اقدام به دعوت مجمع عمومي خواهد نمود.

و) اعضاي هيأت مديره و بازرس شركت مي تواند به دعوت رئيس مجمع بدون داشتن حق راي در جلسات مجمع عمومي شركت نمايند.

ز)حد نصاب براي تشكيل جلسات مجمع عمومي و اعتبار تصميمات آن طبق مقررات قانون اساسنامه شركت ملي گاز ايران در مورد جلسات هيأت مديره آن مي باشد.

ح)دبير(منشي) مجمع عمومي توسط مجلس عمومي انتخاب مي گردد.

ط)صورتجلسه مجمع عمومي پس از تصويب بايد به امضاء رئيس و ساير اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومي برسد و يك نسخه آن در مركز شركت در پرونده مخصوص نگهداري شود.

ماده 9-وظايف مجمع عمومي:

1)وظايف مجمع عمومي عادي به قرار زير است:

الف)رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير صورتهاي مالي سال گذشته با توجه به گزارش ساليانه هيأت مديره و گزارش بازرس.گزارش ساليانه هيأت مديره و ترازنامه و حساب سود و زيان و صورتهاي مالي شركت و گزارش بازرس بايد لااقل دو هفته قبل از تشكيل جلسه همراه با دعوتنامه مربوط به تشكيل مجمع در اختيار كليه اعضاء مجمع عمومي قرار گيرد.

ب)بررسي و تصويب برنامه عمليات و فصول و ارقام بودجه هاي جاري و سرمايه اي شركت.بودجه پيشنهادي بايد لااقل دو هفته قبل از تشكيل جلسه از طرف هيأت مديره يا مديرعامل شركت همراه با دعوتنامه مربوط به تشكيل مجمع در اختيار كليه اعضاء مجمع عمومي قرار گيرد.

ج)اتخاذ تصميم نسبت به دريافت وام و اعتبار و پرداخت وام و اعتبار به اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور تامين احتياجات و مقاصد شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

د)انتخاب، عزل و قبول استعفاي مديرعامل و ساير اعضاء هيأت مديره.

ه)انتخاب بازرس با رعايت قوانين جاري كشور.

و)تعيين حقوق و مزاياي اعضاء هيأت مديره و حق الزحمه بازرس.

ز)اخذ تصميم براي ارجاع دعاوي و اختلافات به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش به پيشنهاد هيأت مديره با رعايت قوانين و مقررات كشور.

ح) تعيين خط مشي عمومي شركت و تصويب برنامه هاي بلند مدت˓ ميان مدت و كوتاه مدت شركت.

ط)تصويب نمودار كلي سازمان شركت.

ي)اخذ تصميم در خصوص ايجاد اندوخته هاي احتياطي موردنياز شركت و اجازه استفاده از ذخاير عمومي شركت به پيشنهاد هيأت مديره.

ك)اخذ تصميم در خصوص پيشنهادات هيأت مديره مربوط به انعقاد هرگونه قراردادهاي مشاركت و خريد و فروش سهام شركت هاي ديگر با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ل) بررسي پيشنهادات واصله در مورد تعديل تعرفه هاي گاز طبيعي و تصويب و عنداللزوم كسب مجوز از مراجع ذيربط.

م)تصويب فروش اموال غيرمنقول.

ن) اتخاذ تصميمدرباره هر موضوع ديگري كه با رعايت مفاد اين اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومي قرار گيرد.

2) وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير است:

الف) تغيير يا اصلاح مواد اساسنامه و افزايش يا كاهش سرمايه شركت.

ب) اجازه تأسيس شركتهاي فرعي و وابسته و شعب و نمايندگيها و يا برچيدن آنها در داخل و خارج از كشور.

ج) انحلال و يا ادغام شركت.

ماده10-هيأت مديره:

الف) هيات مديره از 3 يا 5 عضو اصلي تشكيل مي شود كه يك نفر از آنان رئيس˓ يك نفر نائب رئيس هيأت مديره خواهند بود. مديرعامل از بين اعضاي اصلي انتخاب مي شود. مجمع عمومي مي تواند حداكثر 2نفر ديگر را نيز به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب نمايد تا به دعوت رئيس جلسه هيأت مديره در غياب اعضاي اصلي به جاي آنان دزر جلسات هيات مديره انجام وظيفه نمايند. رئيس هيأت مديره˓مديرعامل و ساير اعضاء اصلي و علي البدل هيأت مديره بنا به تصميم مجمع عمومي منصوب مي گردند.

ب) مديرعامل و ساير اعضاء هيأت مديره براي مدت دوسال به اين سمت انتخاب مي شوند و در پايان مدت عضويت هيأت مديره تجديد انتخاب آنان بلامانع است.

ج) در پايان مدت عضويت هيأت مديره و تا وقتي كه هيأت مديره جديد انتخاب نشده است اعضاي هيأت مديره با اختيارات قبلي خود به خدمت ادامه خواهند داد.

ماده11-جلسات و تصميمات هيأت مديره:

الف)جلسات هيأت مديره به دعوت و حضور رئيس هيأت مديره و در غياب ايشان توسط نائب رئيس هيأت مديره و يا به پيشنهاد دو نفر از اعضاء هيأت مديره تشكيل مي شود.

ب) جلسات هيأت مديره با حضور حداقل 3 نفر از اعضاء اصلي و علي البدل رسميت مي يابد و تصميمات با سه راي موافق قابل اجرا مي باشد.

ج) اعضاء علي البدل در جلسات هيأت مديره شركت خواهند نمود و در غياب هر يك از اعضاء اصلي يكي از اعضاءعلي البدل به دعوت رئيس جلسه به جاي عضو غايب داراي حق راي مي باشد.

د تصميمات هيأت مديره و خلاصه مذاكرات آن پس از تصويب به امضاي حاضرين در جلسه خواهد رسيد و توسط يكي از كاركنان واجد صلاحيت شركت كه به عنوان دبير به پيشنهاد مديرعامل توسط هيأت مديره انتخاب خواهد شد در دفتر صورت جلسات هيأت مديره ثبت مي گردد و به امضاء مديرعامل و دبير هيأت مديره مي رسد.

ماده12-وظائف و اختيارات هيأت مديره:

-هيأت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه داراي همه گونه اختيار براي اداره امور شركت و انجام وظائف مربوط به موضوع شركت مي باشد. اختيارات و وظائف هيأت مديره از جمله شامل موارد مشروحه زير است:

الف) اجراي تصميمات مجمع عمومي.

ب) رسيدگي و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تهيه گزارش هيأت مديره براي تقديم به مجمع عمومي.

ج) رسيدگي به بودجه تفصيلي شركت و اصلاح بودجه و اعتبارات به پيشنهاد مديرعامل در حدود اختياراتي كه از طرف مجمع عمومي به هيأت مديره تفويض شده باشد.

د) تهيه برنامه عمليات و فصول و ارقام كلي بودجه جاري و سرمايه اي شركت براي تسليم به مجمع عمومي جهت تصويب.

ه)اخذ تصميم نسبت به معاملات و قراردادها طبق مقررات مربوط به معاملات شركت.

و) بررسي و تنظيم پيشنهاد دريافت و پرداخت اعتبار و وام جهت تقديم به مجمع عمومي براي تصويب.

ز) اخذ تصميم نسبت به كليه طرح ها و برنامه ها و هرگونه اقدام ديگري كه براي انجام عمليات موضوع شركت لازم و مقتضي باشد.

ح) اخذ تصميم درباره كليه پيشنهادات هر يك از اعضاء هيأت مديره كه براي حفظ حقوق و منافع شركت لازم و در صلاحيت هيأت مديره باشد.

ط) اخذ تصميم براي ارجاع دعاوي و اختلافات به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش با رعايت قوانين و مقررات كشور.

ي) مشاركت و اهتمام در تهيه و تنظيم مقررات و استانداردهاي فني و ايمني و لزوم رعايت ضوابط و استانداردها در كليه زمينه هاي بهره برداري˓ نگهداري تأسيسات و فراهم آوردن شرايط مناسب و لازم جهت استفاده بهينه و منطقي از گاز طبيعي.

ك)مراقبت و اهتمام لازم براي توسعه و پيشرفت فعاليت هاي موضوعه شركت از لحاظ علمي˓ فني و اقتصادي و كوشش در افزايش استفاده از روشهاي پيشرفته در طراحي˓ ساخت و اجراء طرح هاي توسعه اي.

ل) اهتمام و كوشش به منظور ارتقاء سطح دانش و معلومات تخصصي نيروي انساني در جهت توسعه امر فعاليت هاي موضوعه شركت و افزايش بهره وري نيروي انساني.

م) كوشش در اداره امور شركت بر مبناي بنگاه هاي اقتصادي˓ بهينه سازي و بهره وري مناسب از امكانات و منابع و برقراري نظامهاي حسابداري صنعتي.

ماده13-وظائف و اختيارات مديرعامل:

-مديرعامل به عنوان بالاترين مقام اجرايي شركت مسئول حسن جريان كليه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شركت مي باشد و براي اداره امور شركت و اجراي مصوبات هيأت مديره و مجمع عمومي داراي همه گونه حقوق و اختيارات تام و تمام است و نمايندگي شركت را در مقابل كليه مقامات قضايي و كشوري و لشكري و مؤسسات و اشخاص با حق توكيل غير دارد.

مديرعامل مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات اجرائي خود را به هريك از اعضاء هيئت مديره و رؤساي قسمتهاي شركت به مسئوليت خود تفويض كند تا اداره عمليات مختلف شركت را كه به اين طريق به آنها محول مي گردد زير نظر مستقيم وي بر عهده گيرند.

اختيارات و وظايف مديرعامل شامل موارد زير نيز مي باشد:

الف)استخدام˓ نصب˓ عزل˓ ارتقاء و اعطاي پاداش و اضافه حقوق و مزايا و برقراري فوق العاده هاي كاركنان و به طور كلي اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي و آموزش كاركنان شركت طبق مقررات و آيين نامه هاي مربوط.

ب) بازكردن حساب و پرداخت و دريافت وجوه نزد بانكها و مؤسسات مالي كشور طبق قوانين و مقررات جاري كشور˓ در اين موارد با امضاي مديرعامل و امضاي يكي ازاعضاي عالي رتبه شركت ترجيحاً مديرمالي عمل خواهد شد. مديرعامل مي تواند حق امضاي خود را به هريك از كارمندان شركت به تشخيص و مسئوليت خود واگذار نمايد.

ج)تعيين امضاهاي مجاز و تعهدآور براي شركت.

د)تعيين وظائف و حدود اختيارات و مسئوليت هاي واحدهاي مختلف شركت در حدود تشكيلات و سازمان كلي شركت.

ه) اعمال نظارتهاي مالي و محاسباتي و حسابرسي نسبت به عمليات و معاملات و مخارج شركت و شركتهاي فرعي و وابسته و بازرسي در كليه امور شركت و شعب و نمايندگيها و مؤسسات تابعه شركت.

ماده14-حق امضاء:

الف) كليه قراردادها و اسناد مالي كه مستلزم قبول تعهد و يا واگذاري حقي از طرف شركت باشد با امضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيأت مديره كه بر حسب مورد از طرف هيأت مديره تعيين خواهد شد˓ معتبر مي باشد. مديرعامل و عضو صاحب امضاء هر يك مي توانند حق امضاي خود را به كارمندان شركت به تشخيص و مسئوليت خود پس از اطلاع هيأت مديره واگذار نمايند.

ب) مكاتبات و ساير اوراق مربوط به اموراداري و مالي و پرسنلي و جاري غيربند (الف) فوق شركت با امضاي مديرعامل و يا كساني كه از طرف او حق امضاء دارند صادر مي شود.

مديرعامل مي تواند حق امضاء خود را به تشخيص و مسئوليت خود به كاركنان شركت واگذار نمايد.

ج) نوع قراردادها و اسناد و مكاتبات و اوراقي كه طبق بند (الف) و بند (ب) اين ماده بايد به امضاء برسد.به موجب مقررات و دستورالعمل هايي كه به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد تعيين و مشخص خواهد شد.

ماده15-بازرس:

-بازرس قانوني شركت طبق قوانين و مقررات جاري كشور انتخاب خواهد شد.

ماده16-وظايف بازرس:

-وظايف بازرس به قرار زير مي باشد:

الف)تطبيق عمليات شركت با برنامه و بودجه مصوب.

ب) رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تصديق مطابقت آنها با دفاتر شركت و تهيه گزارش عمليات شركت براي تقديم به مجمع عمومي گزارش مزبور بايد لااقل بيست(20) روز قبل از جلسه مجمع عمومي كه در خرداد ماه هر سال تشكيل مي شود. نسخه اي به رئيس هيأت مديره با ترازنامه و حساب سود و زيان شركت به مجمع عمومي تقديم گردد.

ج) مطالعه گزارش ساليانه هيأت مديره و اظهارنظر نسبت به مندرجات آن.

د) بازرس موظف است در هر مورد كه لازم باشد مراتب را به هيأت مديره و مجمع عمومي كتباً گزارش دهد.

ماده17-حدود اختيارات بازرس:

الف) بازرس حق مراجعه به كليه دفاتر و اسناد و مدارك وقراردادهاي شركت را دارد.

ب) بازرس مي تواند نظريات خود را به رئيس هيأت مديره و يا مديرعامل اطلاع دهد و از مديرعامل بخواهد اطلاعات و مدارك را در اختيار وي بگذارد.

ج) اجراي وظائف بازرس كه بر طبق مقررات اين اساسنامه تعيين شده نبايد به هيچ وجه مانع جريان عادي كار شركت گردد.

فصل چهارم-ترازنامه و حساب سود و زيان

ماده18-سال مالي:

سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع مي شود و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه مي يابد و كليه دفاتر شركت به تاريخ روز آخر سال مالي بسته مي شود. ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و گزارش هيأت مديره بايد لااقل سي(30) روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي تهيه و به بازرسان تسليم شود.

ماده19-ترازنامه:

در ترازنامه اقلام دارائي شركت به بهاي خريد يا تمام شده پس از استهلاك منظور مي شود.مطالبات مشكوك به ارزش احتمالي روز تنظيم ترازنامه احتساب مي گردد. اقلام سوخت شده نبايد جزو داراي شركت منظور شود.

ماده20-استهلاك˓ ذخيره عمومي و اندوخته ها:

ميزان استهلاك نسبت به انواع داراييهاي شركت همچنين ميزان ذخيره عمومي و اندوخته هاي ديگر شركت تابع مقررات قانون اساسنامه شركت ملي گاز ايران خواهد بود.

فصل پنجم-ساير مقررات

ماده21-مقررات و آيين نامه هاي شركت و تأمين رفاه كاركنان آن:

الف) شركت طبق قانون اساسنامه شركت ملي گاز ايران از كليه مزايا و معافيت هايي كه در قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مقرر گرديده است برخوردار مي باشد.

ب) معاملات و قراردادهاي شركت به موجب آيين نامه معاملات شركت ملي نفت ايران و ساير قوانين و مقررات مربوط انجام مي شود.

ج) آيين نامه ها و مقررات اداري˓ استخدامي˓ بازنشستگي و پس انداز˓ مالي˓فني˓ مهندسي˓ حسابداري و حسابرسي و معاملات و ساير آيين نامه ها و مقررات شركت ملي گاز ايران در شركت لازم الاجرا است. در مواردي كه براي حسن انجام امور شركت آيين نامه ها و مقررات خاصي مورد نياز باشد و يا آيين نامه ها و مقررات شركت ملي گاز ايران قابل انطباق با احتياجات شركت نباشد هيأت مديره مي تواند موضوع را بررسي و پيشنهادات لازم را جهت اخذ تصميم به مجمع عمومي تقديم نمايد.

د) شركت در تهيه مسكن و تأمين رفاه و بهداشت و فرهنگ و آموزش و تفريحات سالم كاركنان خود و كمكهاي اجتماعي به آنان و حفاظت آنان در مقابل حوادث اهتمتم به عمل خواهد آورد.

ماده22-موارد پيش بيني نشده:

كواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نگرديده طبق قانون اساسنامه شزكت ملي گاز ايران يا قانون تجارت و اصلاحيه هاي آن عمل خواهد شد.

ماده23-تصويب اساسنامه:

اين اساسنامه كه مشتمل بر 23 ماده و 1 تبصره مي باشد در تاريخ 8/6/77 در اولين جلسه مجمع عمومي شركت تصويب و در تاريخ 21/4/83 نيز موادي از آن توسط مجمع عمومي فوق العاده اصلاح گرديد.

 

تصاویر منتخب