صفحه اصلی > مشترکین > معافیت از پرداخت هزینه انشعاب 

قوانين معافيت از پرداخت هزينه انشعاب


 

** هزینه برقراری انشعاب برای آزادگان و همسران، فرزندان و والدین شهدا، اسرا و مفقودالاثرها با کنتور تا ظرفیت شش مترمکعب از تاریخ 1395/09/20 رایگان است.

** از ابتدای سال 1396 هزینه برقراری انشعاب نوع مصرفهای 62(مساجد روستایی)، 65(مساجد)، 66(حسینیه ها)، 68(اماکن دینی) و 69(حوزه های علمیه) رایگان است.

**طبق بند 2 تبصره چ قانون برنامه ششم توسعه : افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و خيرين مسکن ساز از پرداخت هزينه گاز براي واحدهاي مسکوني اختصاص يافته به آنان بر اساس الگوي مصرف، فقط براي يک بار معافند.

**طبق قانون بودجه سال 97 ، مدارس دولتی آموزش پرورش در صورت رعایت الگوی مصرف تعیین شده از ابتدای سال 97 تا پایان آن از پرداخت گازبها معاف هستند. در صورت عدم رعایت الگوی مصرف تمامی گازبها از آنها اخذ خواهدشد.


 


 

معافیت پرداخت هزینه گازبها(مدارس دولتی و دانشگاه فرهنگیان)

**تمامی واحد های آموزشی دولتی و دانشگاه فرهنگیان که مصارف آنها کمتر از مقادیر الگوی مصرف باشد معافیت تا مبلغ 600/000/000 جهت هزینه گاز طبیعی تعلق می گیرد.این معافیت در راستای اجرای بند 8 سیاست های کلی اقتصاد  مقاومتی بر اصلاح الگوی مصرف است.معافیت مذکور شامل ساختمان های تجاری و رفاهی در مجاورت واحد های آموزشی دولتی و دانشگاه فرهنگیان (حتی با کنتور مشترک)نخواهد گردید.الگوی مصرف ماهانه گاز بر حسب متر مکعب در اقلیم ها مختلف واحد های آموزشی دولتی و دانشگاه فرهنگیان مطابق جدول ذیل می باشد.

 

جدول شماره 2- مقادیر الگوی مصرف ماهانه گاز بر حسب متر مکعب در اقلیم های مختلف دوره گرم در واحد های آموزشی دولتی و دانشگاه فرهنگیان

 

 

قوانین و مقررات مرتبط

گازبهای مشترکین خانگی کم مصرف با الگوی مصرف تعیین شده

قانون معافیت هزینه برقراری انشعاب (جانبازان،رزمندگان،آزادگان)

تصاویر منتخب