صفحه اصلی > مشترکین > تعرفه گازبهای مصارف مختلف 
<تعرفه ها>


معافیت گازبهای مصارف تحت الگوی مدارس دولتی و دانشگاه فرهنگیان در سال99


تمامی واحد های آموزشی دولتی و دانشگاهی فرهنگیان که مصارف آنها کمتر از مغادیر الگوی مصرف باشد معافیت تا مبلغ 600/000/000/000 جهت هزینه گاز طبیعی تعلق می گیرد.این معافیت در راستای اجرای بند 8 سیاست های کلی اقتصاد  مقاومتی بر اصلاح الگوی مصرف است.معافیت مذکور شامل ساختمان های تجاری و رفاهی در مجاورت واحد های آموزشی دولتی و دانشگاه فرهنگیان (حتی با کنتور مشترک)نخواهد گردید.الگوی مصرف ماهانه گاز بر حسب متر مکعب در اقلیم ها مختلف واحد های آموزشی دولتی و دانشگاه فرهنگیان

     

      تعرفه سال 1397

     

* تعرفه فولاد از ابتدای مهر ماه سال 1397 به 2600 ریال افزایش یافته است
نکته: از 29 خرداد ماه سال 1397 به استناد تصویب نامه هیات محترم وزیران گازبهای دریافتی از مشترکین به میزان 15% و تا سقف ارقام قانونی افزایش یافته است


تصاویر منتخب