صفحه اصلی > معرفی شرکت > گواهی نامه های اخذ شده 

شرکت گاز استان لرستان مفتخر است در راستای استاندارد سازی فرآیندها و بهبود چرخه فعالیتهای درون سازمانی با نگاه ویژه به محیط زیست و مصرف انرژی و در نظر داشتن سلامتی و ایمنی کارکنان و ذینفعان خود نسبت به دریافت گواهی نامه های استاندارد مدیریتی در بخشهای مختلف اقدام و آنها را کسب نماید. این اتفاق مسئولیت سازمان را در قبال فعالیتهای خود بیشتر و حفظ و بروزرسانی آنها را وظیفه خود قلمداد می نماید. لیست زیر  استانداردهای مدیریتی است که این شرکت تا کنون موفق به اخذ آنها گردید.

ISO 9001:2015  استاندارد سیستم مدیریت کیفیت   تصویر گواهی نامه
ISO 14001:2015  استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی  تصویر گواهی نامه
BS OHSAS 18001:2007  استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  تصویر گواهی نامه
ISO 50001:2011  استاندارد مدیریت انرژی  تصویر گواهی نامه
ISO 10002:2014  استاندارد رضایت مندی مشتریان

 تصویر گواهی نامه

 ISO TS 29001:2010استاندارد مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی
 تصویر گواهی نامه

تصاویر منتخب