صفحه اصلی > معرفی شرکت > نظام مشارکت 

آيين نامه نظام پيشنهادها

فلسفه بنيادي نظام پيشنهادها براين اساس است كه هركاري بوسيله انسان انجام ميشود و هرگز كامل ترين وبهترين شكل خود را ندارد بلكه هميشه اين امكان وجود دارد كارموردنظر با كارائي واثربخشي بيشتري انجام شود.ازاين رو نظام پيشنهادها به عنوان يكي از ابزارهاي مديريت مشاركتي وتعالي سازماني دزجهت بهبود عملكرد سازمان ازطريق بكارگيري ذهن هاي خلاق كاركنان مي تواند رويكرد مؤثر درجهت تحقق اهداف عاليه هر سازماني باشد.برهمين اساس پيشنهادهاي كاركنان درهرسازمان باشركت داوطلبانه افراد در فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري از طريق ارائه پيشنهادهاي مفيد وسازنده موجب جلوگيري از تمركز وانباشتگي كارها خواهدشد وسازمان را از بسياري فعاليت هاي روزمره ودست وپا گير در جهت انجام كارهاي اساسي آزاد مي كند.اين نظام يكي از سيستمهايي است كه در دهه هاي اخير در كارخانجات و واحدهاي توليدي وخدماتي كشورهاي مختلف به ويژه كشور خودمان به اجرا درآمده ونتايج درخشاني به همراه داشته است. لاكن كافي نبوده، اگرچه هدف مقدماتي از اجراي اين نظام ، ارائه پيشنهادهاي مختلف توسط كاركنان در جهت بهبود گردش كارها و فعاليت ها مي باشد كه زمينه هايي هم چون كاهش ضايعات ، افزايش بهره وري ، تقليل هزينه ها ، بهبود شرايط ايمني ، كاهش عمليات ، مكاتبات وگرفتاريهاي ناشي از بوروكراسي ، بهبود سيستم تعميرات ونگهداري ،بهبود روش هاي توزيع وفروش كالا وارتقاء كيفيت محصولات وخدمات را نيز در برداشته ، ليكن به منظور استقرار نظام مديريت مشاركتي ، اصلاح زيرساخت هاي نظام راهبري در بهبود مستمر و فرآيندهاي اين نظام ضرورت دارد، گروههاي تضمين كيفيت (QCC) با تشكيل اتاقهاي فكر وحركت بسوي مديريت دانش خود را مهيا سازند تا درهزاره سوم خلاقيت ها و فن آوريهاي فردي در قالب انديشه هاي جمعي آشكار و زمينه هاي بهبود نظامهاي مديريت را در امرتوسعه فراهم آورند. ازاين رو نهادينه نمودن چنين چرخه اي مي تواند در بهبود مستمر نظام مديريت مشاركت نقش آفرين واثربخش باشد.

اهدافي راكه نظام مشاركت دنبال مي كند ازطريق طراحي صحيح سه نظام زير حاصل مي شود:

1- نظام تفكر فراگير، پيشنهادگيري همگاني :در نظام مشاركت ازهمه خواسته مي شود فكركنند وبراي پيشرفت سازمان خويش پيشنهادهاي مفيد ارائه نمايند. جلب مشاركت مغزها، فكرها وانديشه هاي همگاني خلاقيت ونوآوري را در درون سازمان رشد ومسائل ومشكلات كوچك وبزرگ سازمان را به سرعت حل مي نمايد.ازطرف ديگراين امر باعث ارتقاء جايگاه كاركنان ازيك فرد دستورگيرنده صرف به يك فرد پيشنهاد دهنده وصاحب نظر مي گردد وبعلاوه اينكه روحيه تلاش وكوشش بيشتر را پرورش داده وباعث رشد اعتماد به نفس مي گردد.

2- نظام تشكر فراگير، قدرداني همگاني :درنظام مشاركت درقبال هر پيشنهاد سازنده ومفيد قطعاً يك تشكر وقدرداني متناسب وجود دارد. طراحي يك نظام قدرداني وتشكر از پيشنهادهاي سازنده ازمهمترين فعاليتهاي يك سازمان پويا وزنده مي باشد. اگركاركنان مطمئن باشند كه دلسوزي، خلاقيت وفعاليت مثبت آنها مورد تشكر وقدرداني قرارمي گيرد قطعاً با جان ودل در جهت تحقق اهداف سازمان تلاش خواهندكرد. در نظام تشكر فراگيراز پيشنهادها ومشاركتي كه افراد مي نمايند، تقدير وتشكر وتكريم بعمل مي آيد. تقدير وتكريم اشكال مختلفي دارد كه يكي از روشهاي ساده آن اعطاء پاداش هاي مادي است . البته اين پاداشها ، پاداشهايي نيست كه بتواند ارزش پيشنهاد و خصوصاً انگيزه هاي الهي را كه درنهاد كاركنان وجود دارد پاسخگوباشد. يعني كمال وجودي انسان تنها با پاداشهاي مادي اغنا نمي شود وطبيعي است كه بايد از پاداشهاي معنوي وتكريم هاي غيرمادي برخوردارشود. اجراي پيشنهادهاي يك فرد، خود نوعي احترام وتكريم به شخصيت پيشنهاد دهنده مي باشد.

3- نظام تذكر پذيري فراگير، پند پذيري واصلاح همگاني :رمز حيات يك سازمان، نظام مشاركت همگاني وپيشنهاد گيري مستمر ازكاركنان ومشتريان است ورمز حيات نظام مشاركت، نظام تذكر پذيري وپند پذيري مستمر . يعني دريك سازمان هم بايد نظام پيشنهاد گيري وجود داشته باشد وهم نظام تذكر پذيري فراگير تا ارتباط مؤثر بين مديران وكاركنان برقرارگرديده ومطالعات تطبيقي مستمر جهت بهينه سازي سيستمها وروشها صورت گيرد.

 

اعضاء شورای نظام مشارکت در سال 98

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت

تاریخ صدور احکام عضویت

1

کرم گودرزی

رئیس شورا

 *

2

علی رضا گیتی فرد

عضو

1397/03/22 

3

محسن انوری

عضو

 1398/09/30

4

مجید مؤمنی زاده

عضو

1399/01/01

5

ملک محمد منصوری

عضو

1397/03/22 

6

مراد یارولیپور

عضو

 1397/03/22

7

روح اله جمشیدی

عضو

1397/03/22

8

علی علم

عضو

1397/03/22

9

اکرم حسینی

دبیر نظام مشارکت

1397/03/22

10 علی فولادی پور
عضو
1399/01/01

 

فرم پیشنهادات نظام مشارکت

روشهای ارائه پیشنهادات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاویر منتخب