صفحه اصلی > مشترکین > مدارک و فرم های مورد نیاز مراجعه کنندگان 

ردیف

فرم های مورد نیاز مشترکین

مدارک مورد نیاز خدمت

1

صدور قبض المثنی

1- شماره شناسایی(شماره اشتراک)یا کارت زرد اشتراک یا قبض قبلی

2

صدور تسویه حساب

1-شماره شناسایی یا شماره موجود در سیستم

2-شماره مصرفی کنتور مورد درخواست جهت تسویه حساب.

3-تاریخی که شماره مصرفی کنتور مذکور در آن قرائت شده است

3

کسر صورتحساب پرداخت شده

1-صورتحساب پرداخت شده ی قبلی مشتری

2-اخرین صورتحسابی که طبق ادعای مشتری مبلغ پرداختی در آن تکرار شده است.

4

تقاضای تغییر یا تصحیح نام مشترک

1-کپی سند مالکیت یا قولنامه معتبر

2-کپی شناسنامه مالک جدید

3-کپی آخرین قبض پرداختی

4-کپی پنچاق

5

در خواست قطع گاز

1-شناسنامه

2-کارت زرد اشتراک/صورتحساب مصرفی گاز

6

اشتراک پذیری(واحد مسکونی)

1-کپی شناسنامه و کارت ملی مالک

2-مدارک مالکیت:

*یا سند مالکیت و پایان کار(کپی بایگانی شود)

*یا کپی قولنامه و تعهد محضری

3-برگ تاییدیه لوله کشی داخلی

4-نقشه تایید شده لوله کشی داخلی(از طرف سازمان نظام مهندسی)

5-برگ تسویه حساب نفت (مشترکین خانگی روستایی)

6-دریافت کد پستی ملک مورد نظر از اداره پست

6-نقشه تایید شده لوله کشی داخلی (از طرف سازمان نظام مهندسی)

7-فیش واریزی به تناسب کنتور جهت هزینه برقراری انشعاب.

8-حضور نماینده واحد جهت امضاء قرارداد انشعاب(کارت گردان)

7

اشتراک پذیری(واحد تجاری)

1-کپی شناسنامه و کارت ملی مالک

2-مدارک مالکیت:

* یا سند مالکیت و پایان کار(کپی بایگانی شود)

*  یا کپی قولنامه و تعهد محضری

*یا کپی قولنامه و تعهد محضری

3-کپی جوتز کسب

4- دریافت کد پستی ملک مورد نظر از اداره پست

5-برگ تاییدیه لوله کشی داخلی

6-نقشه تایید شده لوله کشی داخلی (از طرف سازمان نظام مهندسی)

7-فیش واریزی به تناسب کنتور جهت هزینه برقراری انشعاب

8-حضور نماینده واحد جهت امضاء قرارداد انشعاب(کارت گردان)

8

اشتراک پذیری(واحد اداری)

1-کپی شناسنامه و کارت ملی نماینده و نامه معرفی نماینده اداری مذکور

2- نامه ای از واحد اداری جهت مشخص شدن مالکیت

3- ارائه نامه جهت کاربردی ملک

4- دریافت کد پستی ملک مورد نظر از اداره پست

5-برگ تاییدیه لوله کشی داخلی

6-نقشه تایید شده لوله کشی داخلی (از طرف سازمان نظام مهندسی)

7-فیش واریزی به تناسب کنتور جهت هزینه برقراری انشعاب

8-حضور نماینده واحد جهت امضاء قرارداد انشعاب(کارت گردان)

9

اعتراض به مصرف یا قیمت صورت حساب

_________

10

تقاضای تغییر یا تصحیح نوع مصرف

1-کپی سند مالکیت که تغییر کاربری در آن مشخص شده باشد.

2-کپی جواز جواز کسب(جهت مشترکین تجاری).

11

فسح قرارداد به درخواست مشترک

1-آخرین قبض پرداخت شده

2-تسویه حساب اخرین شماره مصرفی(مراحل تسویه)

12

برگ تغيير حداكثر مصرف ساعتي/تعداد واحد و ظرفيت كنتور

_________

13

تقاضاي تبديل چند اشتراك به يك اشتراك

_________

14

تقاضاي تبديل يک اشتراک به چند اشتراک

_________

15

تقاضاي تغيير / تصحيح تعداد واحد

1-کپی قبض مشترک

2-نقشه و تاییدیه جدید لوله کشی گاز مشترک که به تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان رسیده باشد

16

تقاضاي جمع آوري كنتور و رگولاتور

_________

17

درخواست آزمايش صحت كاركرد و سلامت كنتور

_________

18

فرم اعلام کد پستی

_________

19

فرم درخواست علمك

_________

20

فرم نبود مشتركين

_________

21

تقاضای جمع آوری-نصب علمک

_________

 

 

تصاویر منتخب