صفحه اصلی > معرفی شرکت > هیأت مدیره 

کرم گودرزی

نایب رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل شرکت گاز لرستان

 

                                                                                                              

                                   محمد هادی امجدی پور                                                                      علیرضا گیتی فر                                                                                   کامبیز دالوندی

                       رئیس امور بازرسی شرکت ملی گاز ایران                                                                   عضو اصلی هیات مدیره                                                                   عضو اصلی هیات مدیره

                  رئیس هیات مدیره شرکت گاز استان لرستان                                                    معاونت امور بهره برداری                                                                 رئیس امور مهندسی و اجرا

 


                                                                                                                  

                                     حسین بابایی نژاد                                                                                 کیانوش عزیزی                                                                           حمیدرضا ادیب نیا

                                 عضو اصلی هیأت مدیره                                                                         دبیر هیأت مدیره                                                                      عضو علی البدل

                      رئیس امور مالی و پشتیبانی  گاز لرستان                                                           رئیس دفتر مدیر عامل                                                              

 

 

                         

                               مهدی ترک زبان

                                  عضو علی البدل

 

 


 

 

 

 

تصاویر منتخب