صفحه اصلی > مشترکین > فهرست خدمات دولت الکترونیک 

 

فهرست خدمات مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی در زمینه دولت الکترونیک

فهرست خدمات شرکت ملی گاز ایران مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی در زمینه دولت الکترونیک به همراه کد مأخوذه که از سوی معاون محترم نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شده است به شرح ذیل می باشد:

مدت زمان انجام خدمت

شناسه زیر خدمت

عنوان زیر خدمت

عنوان خدمت (شناسه)

ردیف

سه روز

130316670100

اشتراک پذیری مشترکین جزء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات مشترکین گاز (13061670000)

1

سه روز

130316670101

اشتراک پذیری مشترکین عمده

2

نیم ساعت

130316670102

ارائه قبض المثنی

3

نیم ساعت

130316670103

ارائه استعلام بدهی(تسویه حساب)

4

یک ساعت

130316670104

ارائه استعلام سازمانهای (دفترخانه رسمی / شهرداری ها)

5

یک روز

130316670105

تغییر نام مشترک جزء

6

نیم ساعت

130316670106

اصلاح آدرس مشترک جزء

7

ده دقیقه

130316670107

ثبت رقم کنتور مشترک جزء (نبود خوانی)

8

نیم ساعت

130316670108

اصلاح قبض مشترکین گاز

9

نیم ساعت

130316670109

تغییر ظرفیت(تغییر لوله کشی/تغییر تعداد واحد)

10

نیم ساعت

130316670110

تغییر نوع مصرف مشترکین گاز

11

نیم ساعت

130316670111

رفع اشکال قبض گاز

12

پنج ساعت

130316670112

تست کنتور گاز

13

پنج ساعت

130316670113

نصب علمک

14

پنج ساعت

130316670114

جمع آوری تجهیزات (تخریب و نوسازی)

15

سه روز

130316670115

جابجایی علمک

16

پنج ساعت

130316670116

قطع جریان گاز مشترکین

17

پنج ساعت

130316670117

وصل مجدد جریان گاز مشترکین

18

نیم ساعت

130316670118

ارائه جزئیات محاسبه صورتحساب

19

سه روز

130316670119

تفکیک کنتور گاز

20

یک ساعت

130316670120

اقاله/فسخ قرارداد

21

سه روز

130316670121

تعویض کنتور گاز

22

 

هر یک از مشترکین گاز طبیعی که درخواست یکی از خدمات فوق الذکر را دارند می توانند با اعلام کد شناسه مربوطه به دفاتر خدمات پیشخوان دولت(دفاتر خدمات الکترونیک)، نسبت به انجام درخواست موردنظر خود اقدام فرمایند.

 

 

 

 

 

تصاویر منتخب