صفحه اصلی > مشترکین > خطرات و ایمنی > آزمایش نشتی 

 

      انتشار گاز در فضا را نشتی گویند .

 

نشتی دلایل متعددی داشته و در این فرصت 5مورد از نشتی هایی که توجه به این نکات می تواند جان بسیاری ازمردم را در مقابل خطراتی از قبیل آتش سوزی و انفجار محفوظ نگه دارد را بررسی می نمائیم .

 

1