صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده های فعال 


نسخه چاپي

بازسازي و مقاوم سازي نقاط آسيب ديده سيل شهرستان بيرانشهر زاغه و ناحيه يك شهرستان خرم آباد

بازسازي و مقاوم سازي نقاط آسيب ديده سيل شهرستان بيرانشهر زاغه و ناحيه يك شهرستان خرم آباد

شركت گاز استان لرستان ( مناقصه گزار ) در نظر دارد در راستای اجراي مصوبه شورای اقتصادي بازسازي و مقاوم سازي نقاط آسيب ديده سيل شهرستان بيرانشهر زاغه و ناحيه يك شهرستان خرم آباداستان لرستان به صورت (PC) از محل جزء يكم بند "ق" تبصره 2قانون بودجه سال 1393 كل كشور را از طريق مناقصه عمومي (یک مرحله اي ) به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد .

شركت گاز استان لرستان ( مناقصه گزار ) در نظر دارد در راستای اجراي مصوبه شورای  اقتصادي  بازسازي و مقاوم سازي نقاط آسيب ديده سيل شهرستان بيرانشهر زاغه و ناحيه يك شهرستان خرم آباداستان لرستان به صورت (PC) از محل جزء يكم بند "ق" تبصره 2قانون بودجه سال 1393 كل كشور را از طريق مناقصه عمومي (یک مرحله اي ) به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد . لذا از كليه پيمانكاران واجد صلاحيتي كه تمايل به شركت در اين مناقصه را دارند ، دعوت مي گردد به منظور دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 09/07/98  لغايت19/07/98 به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور به آدرس http://iets.mporg.ir  مراجعه نموده و پس از دريافت اسناد مناقصه پيشنهادات تكميل شده خود را پس از ثبت در دبيرخانه حداكثر تا ساعت 14 مورخ 30/07/98   به  دفتر رئيس امور قراردادهاي اين شركت تسليم نموده و رسيد دريافت نمايند.

تذکر: اسناد ارزیابی کیفی همزمان با سایر اسناد تحویل داده میشود و پاکات مناقصه گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی را از کمیته فنی و بازرگانی اخذ نمایند بازگشایی خواهد شد

ضمناً زمان بازگشائي پيشنهادات ساعت 9:00 صبح مورخ 11/08/98مي باشد.

1-        عنوان و مشخصات كلي پروژه :  بازسازي و مقاوم سازي نقاط آسيب ديده سيل شهرستان بيرانشهر زاغه و ناحيه يك شهرستان خرم آباد

2-       مدت پيمان : 120روز 

3-     مبلغ برآورد هزينه كارحدود:6.209.734.610 ريال  

4-     پروژه فاقد پيش پرداخت مي باشد .

5-     نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار : حداقل 400.000.000ريال بصورت يكي از تضمين هاي زير

الف- ضمانت نامه بانكي

ب- واريزي وجه نقد به حساب 4001131406379309 بنام تمركز وجوه سپرده شركت گاز استان لرستان

6-     محل تحويل و گشايش پيشنهادات : خرم آباد- ميدان 22 بهمن- بلوار مديريت- شركت گاز استان لرستان- امور قراردادها ، تلفكس : 33200683-066

7-     پايه و رشته مورد نياز : حداقل پايه 5  تاسيسات و تجهيزات  

8-     محل تامين اعتبار : منابع داخلي

9-     مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه مي باشد و اين مدت حداكثر براي يك بار قابل تمديد مي باشد.

10- شرايط شركت كننده در فراخوان :

·         داشتن شخصيت حقوقي

·         تجربه كافي مرتبط

·         توانائي تهيه و تسليم ضمانت نامه

·         توانائي رعايت استانداردهاي شركت ملي گاز

·         داشتن امكانات و نيروي متخصص به اندازه كافي

·         رتبه بندي مرتبط با رعايت ظرفيت مجاز كاري

·         داشتن كد شناسه ملي اشخاص حقوقي و صورتهای مالی حسابرسی شده

·         بازگشايي پاكات منوط به كسب حداقل امتياز از كميته فني / بازرگاني طبق اسناد ارزيابي مي باشد.

11- داشتن كد شناسه ملي اشخاص حقوقي و ايران كد

12- آگهي مذكور در پايگاه ملي مناقصات كشور به آدرس : http://iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/07/10 - ١٠:١٥
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 594

خروج
تصاویر منتخب