صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

بازسازي و مقاوم سازي نقاط آسيب ديده سيل شهرستان دوره چگني

مناقصه شمار 36 - 98

شركت گاز استان لرستان ( مناقصه گزار ) در نظر دارد در راستای اجراي مصوبه شورای اقتصادي بازسازي و مقاوم سازي نقاط آسيب ديده سيل شهرستان دوره چگني استان لرستان به صورت (PC) از محل جزء يكم بند "ق" تبصره 2قانون بودجه سال 1393 كل كشور را از طريق مناقصه عمومي (یک مرحله اي ) به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد .

شركت گاز استان لرستان ( مناقصه گزار ) در نظر دارد در راستای اجراي مصوبه شورای  اقتصادي  بازسازي  و مقاوم سازي نقاط آسيب ديده سيل شهرستان دوره چگني  استان لرستان به صورت (PC) از محل جزء يكم بند "ق" تبصره 2قانون بودجه سال 1393 كل كشور را از طريق مناقصه عمومي (یک مرحله اي ) به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد . لذا از كليه پيمانكاران واجد صلاحيتي كه تمايل به شركت در اين مناقصه را دارند ، دعوت مي گردد به منظور دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 15/07/98  لغايت 25/07/98به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور به آدرس http://iets.mporg.ir  مراجعه نموده و پس از دريافت اسناد مناقصه پيشنهادات تكميل شده خود را پس از ثبت در دبيرخانه حداكثر تا ساعت 14 مورخ 06/08/98   به  دفتر رئيس امور قراردادهاي اين شركت تسليم نموده و رسيد دريافت نمايند.

تذکر: اسناد ارزیابی کیفی همزمان با سایر اسناد تحویل داده میشود و پاکات مناقصه گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی را از کمیته فنی و بازرگانی اخذ نمایند بازگشایی خواهد شد

ضمناً زمان بازگشائي پيشنهادات ساعت 9:00 صبح مورخ 18/08/98  مي باشد.

1-       عنوان و مشخصات كلي پروژه :  بازسازي  و مقاوم سازي نقاط آسيب ديده سيل شهرستان دوره چگني

2-       مدت پيمان : 900روز 

3-     مبلغ برآورد هزينه كارحدود: 5.460.017.303  ريال  

4-     پروژه فاقد پيش پرداخت مي باشد .

5-     نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار : حداقل 280.000.000ريال بصورت يكي از تضمين هاي زير

الف- ضمانت نامه بانكي

ب- واريزي وجه نقد به حساب 4001131406379309 بنام تمركز وجوه سپرده شركت گاز استان لرستان

6-     محل تحويل و گشايش پيشنهادات : خرم آباد- ميدان 22 بهمن- بلوار مديريت- شركت گاز استان لرستان- امور قراردادها ، تلفكس : 33200683-066

7-     پايه و رشته مورد نياز : حداقل پايه 5  تاسيسات و تجهيزات  

8-     محل تامين اعتبار : منابع داخلي

9-     مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه مي باشد و اين مدت حداكثر براي يك بار قابل تمديد مي باشد.

10- شرايط شركت كننده در فراخوان :

 • داشتن شخصيت حقوقي
 • تجربه كافي مرتبط
 • توانائي تهيه و تسليم ضمانت نامه
 • توانائي رعايت استانداردهاي شركت ملي گاز
 • داشتن امكانات و نيروي متخصص به اندازه كافي
 • رتبه بندي مرتبط با رعايت ظرفيت مجاز كاري
 • داشتن كد شناسه ملي اشخاص حقوقي و صورتهای مالی حسابرسی شده
 • بازگشايي پاكات منوط به كسب حداقل امتياز از كميته فني / بازرگاني طبق اسناد ارزيابي مي باشد.

11- داشتن كد شناسه ملي اشخاص حقوقي و ايران كد

12- آگهي مذكور در پايگاه ملي مناقصات كشور به آدرس : http://iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

روابط عمومي شركت گاز استان لرستان

 

 • تاریخ درج خبر :
 • 1398/07/14 - ١٦:٤٧
 • تاریخ بروز رسانی خبر :
 • تعداد بازدید خبر :
 • 1895

خروج
تصاویر منتخب

access deny