صفحه اصلی > میز خدمت شرکت ملی گاز > لیست خدمات سامگ 
میز خدمت الکترنیکی
لینک به سامانه
عنوان خدمت:

قطع جریان گاز مشترکین

شناسه خدمت :

130316670116

شناسنامه خدمت
توافقنامه سطح خدمت
نظرسنجی