صفحه اصلی > میز خدمت شرکت ملی گاز > لیست خدمات سامگ 
میز خدمت الکترنیکی
لینک به سامانه
عنوان خدمت:

تغییر ظرفیت (تغییر لوله کشی / تغییر تعداد واحد)

شناسه خدمت :

130316670109

شناسنامه خدمت
توافقنامه سطح خدمت
نظرسنجی