صفحه اصلی > میز خدمت شرکت ملی گاز > لیست خدمات سامگ 
میز خدمت الکترنیکی
لینک به سامانه
عنوان خدمت:

اعلام رقم کنتورمشترک جزء (نبودخوانی)

شناسه خدمت :

130316670107

شناسنامه خدمت
توافقنامه سطح خدمت
نظرسنجی