صفحه اصلی > میز خدمت شرکت ملی گاز > لیست خدمات سامگ 
میز خدمت الکترنیکی
لینک به سامانه
عنوان خدمت:

پاسخگویی به شکایات و درخواستها در حوزه گاز

شناسه خدمت :

13032231000

شناسنامه خدمت
توافقنامه سطح خدمت
نظرسنجی