صفحه اصلی > میز خدمت شرکت ملی گاز > لیست خدمات سامگ 
میز خدمت الکترنیکی
لینک به سامانه
عنوان خدمت:

نصب و تعویض کنتور

شناسه خدمت :

130316670121

شناسنامه خدمت
توافقنامه سطح خدمت
نظرسنجی