شعار سال 97-1
 
  
چهارشنبه 5 تير 1398   22:58:58
چهادهمين نمايشگاه نفت و گاز باکو - خرداد 1386
چهادهمين نمايشگاه نفت و گاز باکو - خرداد 1386
چهادهمين نمايشگاه نفت و گاز باکو -1
چهادهمين نمايشگاه نفت و گاز باکو -4
چهادهمين نمايشگاه نفت و گاز باکو -2
چهادهمين نمايشگاه نفت و گاز باکو -3
چهادهمين نمايشگاه نفت و گاز باکو -6
چهادهمين نمايشگاه نفت و گاز باکو -5
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما