شعار سال 97-1
 
  
شنبه 31 فروردين 1398   03:20:01
چهادهمين نمايشگاه نفت و گاز باکو - خرداد 1386
چهادهمين نمايشگاه نفت و گاز باکو - خرداد 1386
چهادهمين نمايشگاه نفت و گاز باکو -1
چهادهمين نمايشگاه نفت و گاز باکو -4
چهادهمين نمايشگاه نفت و گاز باکو -2
چهادهمين نمايشگاه نفت و گاز باکو -3
چهادهمين نمايشگاه نفت و گاز باکو -6
چهادهمين نمايشگاه نفت و گاز باکو -5
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما